Všeobecné obchodné podmienky 

1.1 Všeobecné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je PR dizajn s.r.o., so sídlom SNP 60, 90201 Pezinok, Slovenská republika. IČO: 47146290 DIČ: 2023767295. Nie je platcom DPH a kupujúcim.  

Kúpno predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Všetky ostatné náležitosti sa riadia podľa platných zákonov Slovenskej republiky. Medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou, sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom.

1.2 Všeobecné podmienky 

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva. Preto je zakázané akékoľvek šírenie jeho celku alebo časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorky. Rovnako tento zákaz platí aj pre poskytnutie produktu tretím stranám. 

Objednávkou produktu vyjadruje kupujúci súhlas, že autorka nenesie žiadnu zodpovednosť za úspechy či neúspechy kupujúceho po použití informácií uvedených v produkte. Úspech alebo neúspech je výhradne v rukách kupujúceho.  

V predmete kúpy môže nájsť kupujúci informácie o produktoch alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú iba odporúčaním a vyjadrením osobného názoru autorky. Autorka nenesie žiadnu zodpovednosť za spokojnosť s ich využívaním. 

PR dizajn s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu produktu. 

2. Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Všetky objednávky (kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ) sú považované za záväzné. Objednávka (kúpna zmluva) vzniká vyplnením objednávkového formulára a je platná v okamihu záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim. Kupujúcemu a predávajúcemu tým vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný produkt alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktu alebo služieb.

Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti PR dizajn s.r.o. a že s nimi súhlasí.

3. Platobné podmienky 

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kraditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platby: 

Prevod cez platobnú bránu (platba k nám dorazí ihneď) - ak je integrovaná na webovej lokalite s produktom, o ktorý máte záujem.

Bankovým prevodom - na základe vystavenej predfaktúry. Dĺžka spracovania 1 - 2 pracovné dni. Objednávka sa považuje za uhradenú dňom pripísania platby na účet predávajúceho. 

Predávajúci vystaví kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. 

4. Dodacie podmienky 

Elektronické produkty sú automaticky zasielané na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Odosielané sú hneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet predávajúceho. 

V prípade, že chybou systému nebol produkt kupujúcemu automaticky odoslaný, obráti sa kupujúci na predávajúceho, ktorý mu produkt odošle individuálne. 

5. Storno podmienky a reklamácie 

Kupujúci má právo vrátiť tovar do 30 dní od jeho doručenia. Jednotlivé reklamácie sú posudzované individuálne. 
 

6. Zodpovednosť za obsah webových stránok

Webová stránka a jej obsah môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. 

7. Ochrana osobných údajov

Všetky údaje, ktoré nám  poskytujete spracovávame v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Dobrovoľným vyplnením vašich údajov nám dávate automatický súhlas s ich spracovaním. 

Pri kúpe našich produktov a služieb nám poskytujete tieto údaje:

  • Vaše meno a priezvisko, adresu vrátane krajiny (na vystavenie faktúry)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • pri nákupe ako právnická osoba/ živnostník,  potrebujeme ešte Váš : obchodný názov, adresu, IČO a DIČ/ IČ DPH (na vystavenie faktúry).

V prípade vášho záujmu vám radi poskytneme údaje, ktoré o vás uchovávame. Ak by aj napriek našej snahe neboli správne, radi ich na požiadanie upravíme. 

7.1 Aké údaje automaticky zaznamenávame? 

Pri návšteve našich webových stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu. Z akej stránky ste na našu stránku prišli. Koľko času ste u nás strávili a na akých podstránkach. Tieto údaje nemajú charakter osobných údajov a nie sú s vašimi osobnými údajmi prepojené. 

7.2 Na čo tieto údaje používame?

Automatické údaje využívame na lepšie spoznanie našich zákazníkov a s tým spojené zlepšenie našich služieb.

Z odberu našich emailových noviniek - newslettru sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz umiestnený v spodnej časti emailu. Alebo nám napíšte a my vás odhlásime. 

7.3 Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím stranám. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe riadne vystaveného a právoplatného rozhodnutia Slovenskej republiky v súlade s platnými zákonmi. 

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30. 4. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

9. Kontakt 

PR dizajn s.r.o.

SNP 60

902 01 Pezinok , Slovenská republika

IČO: 47146290

DIČ: 2023767295 ( Nie sme platcom DPH )

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 89003/B. 

Email: petra@somhandmadetvorca.sk

Telefón: 0911 999 668

Bankové spojenie: FIO banka a.s.

IBAN: SK5883300000002901087368